Muzeum Przemysłu i Techniki powołane zostało zarządzeniem Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 11.01.1993r, jako Oddział Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. W grudniu 1999 r. Zarząd Miasta Wałbrzycha nieodpłatnie przekazał nowemu oddziałowi 28 budynków (w tym większość wpisanych do rejestru zabytków), znajdujących się na terenie dawnej kopalni Julia oraz 279 maszyn i urządzeń, pochodzących nie tylko z „Julii” lecz też z pozostałych kopalni wałbrzyskich: tu były przewożone z likwidowanych w latach 90. XX w. zakładów.

W roku 2009 powstała w tym miejscu instytucja kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, w skład której weszły Oddział Archeologii oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, wyłączone ze struktur Muzeum Miejskiego. Misją Starej Kopalni stało się stwarzanie warunków do udostępniania obiektów oraz zgromadzonych zabytków i eksponatów dla zwiedzających, a także upowszechnianie i popularyzowanie dobra kultury w zakresie historii, nauki, techniki i kultury górniczej oraz prowadzenie działalności kulturalnej, naukowo-badawczej i edukacyjnej w zakresie wymienionych dyscyplin.

W 2010 r. Gmina Wałbrzych pozyskała dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczoną na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK „Julia” pozwolił nie tylko na uratowanie zabytkowej substancji architektonicznej, ale też na jej przystosowanie do nowych funkcji i rozpoczęcie długofalowego procesu rewitalizacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. W listopadzie 2014 roku uroczyście otwarto Park Wielokulturowy Stara Kopalnia po remoncie, udostępniając trasę podziemną, warsztaty mechaniczne, maszynownię szybu Julia oraz Sobótka. Od tego czasu działające w strukturach instytucji Muzeum Przemysłu i Techniki sukcesywnie rozbudowuje ekspozycję muzealną, oferując zarówno stałe, jak też czasowe wystawy

Dział Archeologii

Obecny Dział Archeologii został powołany 1 maja 1987 roku jako Oddział Archeologiczny Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Był pierwszą i jedyną wydzieloną komórką zajmującą się archeologią w ramach ówczesnego województwa wałbrzyskiego. Z powodu braku miejsca w siedzibie macierzystej, został tymczasowo placówką zamiejscową w Kamieńcu Ząbkowickim.

Do jego głównych zadań należało zbieranie i dokumentowanie zabytków archeologicznych zwią zanych z dziejami Śląska, w granicach województwa, poprzez podejmowanie własnych badań terenowych, przyjmowanie darów i depozytów, prowadzenie działalności naukowej, głównie w zakresie opracowywania zbiorów, współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Wałbrzychu przy ochronie nieruchomych i ruchomych zabytków archeologicznych oraz sprawowanie opieki nad stanowiskami archeologicznymi, leżącymi we wschodniej części województwa.

W grudniu  2003 roku placówka została przeniesiona do Wałbrzycha i ulokowana w budynku Sztygarówki, na terenie Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki. Od 1 stycznia 2009 roku Oddział Archeologiczny wszedł w skład instytucji kultury Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu jako Dział Archeologii.