Muzeum průmyslu a techniky bylo založeno nařízením valbřišského hejtmana ze dne 11.01.1993, jako oddělení Okresního muzea ve Valbřichu. V prosinci 1999 Rada města Valbřich bezplatně převedla na nové oddělení 28 budov (v tom většinou zapsaných do registru památek), nacházejících se na území dřívějšího dolu Julia, a 279 strojů a zařízení pocházejících nejen z dolu „Julia“, ale také z ostatních valbřišských dolů: zde byly převáženy z podniků likvidovaných v 90. letech 20. století.

V roce 2009 na tomto místě vznikla kulturní instituce Multikulturní park Stara Kopalnia, který se skládal z Oddělení archeologie a Muzea průmyslu a techniky, vyloučených ze struktur Městského muzea. Posláním střediska Stara Kopalnia se stalo vytváření podmínek pro zpřístupnění objektů a shromážděných památek a exponátů návštěvníkům, šíření a popularizace kultury v oblasti hornické historie, vědy, techniky, kultury a pořádání kulturních, vědeckých, výzkumných a vzdělávacích akcí v oblasti jmenovaných disciplín.

V roce 2010 obec Valbřich získala z Ministerstva kultury a národního dědictví dotaci z Operačního programu infrastruktura a životní prostředí, určenou na ochranu a zachování kulturního dědictví s nadnárodním významem. Projekt „Revitalizace a adaptace bývalého uhelného dolu „Julia“ pro kulturní účely“ umožní nejen záchranu památkové architektonické podstaty, ale také její uzpůsobení novým funkcím a zahájení dlouhodobého procesu revitalizace valbřišské uhelné pánve. V listopadu roku 2014 byl po rekonstrukci slavnostně otevřen Multikulturní park Stara Kopalnia, byla otevřena podzemní trasa, mechanické dílny, strojovny šachty Julia a Sobótka. Od té doby Muzeum průmyslu a techniky, působící ve strukturách instituce, postupně rozšiřuje muzejní expozice a nabízí jak stálé, tak dočasné výstavy.

Oddělení archeologie

Stávající Oddělení archeologie bylo založeno 1. května 1987, jako archeologické oddělení Okresního muzea ve Valbřichu. Bylo první a jedinou vyčleněnou buňkou, zabývající se archeologií, v rámci současného valbřišského kraje. Z důvodu nedostatku místa v původním sídle se dočasně stalo pracovištěm v obci Kamieniec Ząbkowicki.

K jeho hlavním úkolům patřilo shromažďování a dokumentování archeologických nálezů souvisejících s dějinami Slezska, realizace vlastních archeologických průzkumů v terénu, přijímání darů a depozit, vědecká činnost, hlavně v rozsahu zpracování sbírek, spolupráce s Krajským památkovým ústavem ve Valbřichu při ochraně nemovitých a movitých archeologických památek a péče o archeologická naleziště ležící ve východní části kraje.

V prosinci 2003 bylo pracoviště přestěhováno do Valbřichu a umístěno do budovy Dozorny na území oddělení Muzea průmyslu a techniky. Od 1. ledna 2009 se Archeologické oddělení stalo součástí kulturní instituce Multikulturního parku – Stara Kopalnia ve Valbřichu, jako Archeologická sekce.