Zapytanie ofertowe

­­­          

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Wałbrzych, 20.02.2018 r.

20.02.2018 r., Wałbrzych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty agencji reklamy do  prowadzenia kampanii reklamowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w ramach projektu pn. „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; oś priotytetowa 2, typ projektu A (wspólny), instytucja zarządzająca: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Nr ewidencyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949, nazwa zadania: Promocja turystycznych atrakcji górniczych, partner wiodący: Dul Jan Sverma o.p.s., partnerzy projektu: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Gmina Miejska Nowa Ruda. Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018.

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Prowadzenie kampanii reklamowej na terenie Republiki Czeskiej obejmuje:

1) umieszczanie dwóch reklam miesięcznie na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na podstawie przesłanych materiałów w czeskiej prasie branżowej z zakresu turystyki w okresie od marca do sierpnia 2018 r.

2) prowadzenie kampanii reklamowej AdWords na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w okresie od marca do sierpnia 2018 r.

3) prowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) w Republice Czeskiej na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na podstawie przesłanych materiałów w okresie od marca do sierpnia 2018 r. umieszczając cztery reklamy miesięcznie w mediach społecznościowych.

2. Termin realizacji zamówienia: marzec-sierpień 2018 r.

3. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez wykonawcę na zakończenie każdego miesiąca trwania zadania.

4. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto.

5. Forma i termin złożenia oferty: Ofertę na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik Nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 5 marca 2018 r. do godz. 10:00 w jednej z następujących form:

  • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ul. P. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych lub
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@starakopalnia.pl

6. Dodatkowych informacji udziela Kamila Świerczyńska pod numerem telefonu: +48 74 667 09 04.

 

formularz1

notatka z wyboru