zapytanie ofertowe

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 

Wałbrzych, 15.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  transport tablic ekspozycyjnych Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w  ramach projektu pn. „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowanego z  Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; oś priotytetowa 2, typ projektu A (wspólny), instytucja zarządzająca: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Nr ewidencyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949, nazwa zadania: Promocja turystycznych atrakcji górniczych, partner wiodący: Dul Jan Sverma o.p.s., partnerzy projektu: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Gmina Miejska Nowa Ruda. Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. 3 transporty 10 tablic ekspozycyjnych; 1 tablica: wymiar 120×80 cm o wadze ok. 3,5 kg na trasach:
  1. Wałbrzych – Nowa Ruda
  2. Nowa Ruda – Zaclerz (CZ)
  3. Zaclerz (CZ) – Wałbrzych.
 2. Termin realizacji zamówienia: lipiec – sierpień 2018 r.
 3. Harmonogram szczegółowy transportów zostanie uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym.
 4. Wymagane warunki płatności:przelew 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę.

Należy także podać wartość realizacji przedmiotu zamówienia ogółem (netto i brutto).

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto.

 1. Forma i termin złożenia oferty: Ofertę na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik Nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 25.06.2018 r. w jednej z następujących form:
 • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ul. P. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych – decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego

lub

 

VII. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Zagrobelna pod numerem telefonu: +48 74 667 09 04.

 

załącznik nr 1

zapytanie ofertowe

notatka z wyboru