Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

                                                                                                                            Wałbrzych, 15.03.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty agencji reklamy do  prowadzenia kampanii reklamowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w ramach projektu pn. „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; oś priotytetowa 2, typ projektu A (wspólny), instytucja zarządzająca: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Nr ewidencyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949, nazwa zadania: Promocja turystycznych atrakcji górniczych, partner wiodący: Dul Jan Sverma o.p.s., partnerzy projektu: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Gmina Miejska Nowa Ruda. Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Prowadzenie kampanii reklamowej na terenie Republiki Czeskiej obejmuje:
 2. umieszczanie dwóch reklam miesięcznie na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia (na podstawie przesłanych materiałów) w czeskiej prasie branżowej, w okresie od kwietnia do sierpnia 2018 r. Format ogłoszenia – w prasie lokalnej A5 , w prasie regionalnej i ogólnokrajowej A6.
 3. prowadzenie kampanii reklamowej AdWords na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w okresie od kwietnia do sierpnia 2018 r.
 4. prowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) w Republice Czeskiej na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na podstawie przesłanych materiałów w okresie od kwietnia do sierpnia 2018 r. w mediach społecznościowych.
 5. prowadzenie i koordynacja ww. kampanii reklamowej
 6. Termin realizacji zamówienia: kwiecień – sierpień 2018 r.

III. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez wykonawcę na zakończenie każdego miesiąca trwania zadania. Elementy  zamówienia opisane w punktach 1-4 niniejszego zapytania powinny być wyszczególnione na fakturze w odrębnych pozycjach.

 1. uwagi dotyczące sporządzenia oferty: oferent zobowiązany jest wycenić poszczególne elementy oferty określone w punktach 2-4 niniejszego zapytania. W przypadku punktu 1. wraz z wyceną należy podać proponowane tytuły prasowe wraz z formatem ogłoszenia, w których zostaną one zamieszczone. Należy także podać wartość realizacji przedmiotu zamówienia ogółem (netto i brutto).
 2. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto.

 1. Forma i termin złożenia oferty: Ofertę na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik Nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2018 r. w jednej z następujących form:
 • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ul. P. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych – decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego

lub

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@starakopalnia.pl
 • Dodatkowych informacji udziela Kamila Świerczyńska pod numerem telefonu: +48 74 667 09 04.

zapytanie ofertowe

załącznik

notatka z wyboru