Zapytanie ofertowe

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

                                                                                                                                             Wałbrzych, 20.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  prowadzenie kampanii reklamowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w ramach projektu pn. „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; oś priotytetowa 2, typ projektu A (wspólny), instytucja zarządzająca: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Nr ewidencyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949, nazwa zadania: Promocja turystycznych atrakcji górniczych, partner wiodący: Dul Jan Sverma o.p.s., partnerzy projektu: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Gmina Miejska Nowa Ruda. Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Prowadzenie kampanii reklamowej na terenie Republiki Czeskiej obejmuje:
 2. umieszczenie sześciu reklam miesięcznie na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia (na podstawie przesłanych materiałów) w czeskiej prasie branżowej – lokalnej lub regionalnej, w okresie od maja do sierpnia 2018 r. Format ogłoszenia min. A7 .
 3. prowadzenie kampanii reklamowej AdWords na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w okresie od maja do sierpnia 2018 r. – min. 2250 kliknięć miesięcznie w modelu cpc.
 4. prowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) w Republice Czeskiej na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na podstawie przesłanych materiałów w okresie od maja do sierpnia 2018 r. – min. 255 reklam miesięcznie w modelu cpm.
 5. prowadzenie i koordynacja ww. kampanii reklamowej.
 6. stworzenie bazy mediów – 500 pozycji.
 7. Termin realizacji zamówienia: maj – sierpień 2018 r.

III. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez wykonawcę.

Elementy zamówienia opisane w punktach 1-5 niniejszego zapytania powinny być wyszczególnione na fakturze w odrębnych pozycjach.

 1. Uwagi dotyczące sporządzenia oferty: oferent zobowiązany jest wycenić poszczególne elementy oferty określone w punktach 2-5 niniejszego zapytania. W przypadku punktu 1. wraz z wyceną należy dodatkowo podać proponowane tytuły prasowe, w których zostaną one zamieszczone. Dodatkowo w przypadku punktu 2. należy podać zasięg.

Należy także podać wartość realizacji przedmiotu zamówienia ogółem (netto i brutto).

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto.

 1. Forma i termin złożenia oferty: Ofertę na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik Nr 1) należy złożyć w terminiedo dnia 30.04.2018 r. w jednej z następujących form:
 • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ul. P. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych – decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego

lub

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.

VII. Dodatkowych informacji udziela Kamila Świerczyńska pod numerem telefonu: +48 74 667 09 04.

 

wzór oferty

notatka z wyboru