“Promocja turystycznych atrakcji górniczych”

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia wspólnie z Důl Jan Šverma o. p. s. (Czechy) oraz Gminą Miejską Nowa Ruda realizują projekt pn.”Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Nr ewidencyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949

Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018.

Budżet projektu: 60.431,94 EUR, w tym budżet PW SK: całkowite wydatki 16.725 EUR, w tym: 14.216,25 EUR środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 2.508,75 EUR wkład własny.

Oś priorytetowa: 11.2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

priorytet inwestycyjny: 11.2.45 – Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.

Działania podejmowane w ramach projektu pozwolą na promowanie górniczych atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-czeskim. Promocja Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na terenie Republiki Czeskiej obejmie zarówno działania w prasie z zakresu turystyki, jak i w mediach społecznościowych oraz w przeglądarce internetowej. Powstanie również strona internetowa PWSK dedykowana czeskim turystom. Dodatkowym elementem będzie film promocyjny, który pokaże potencjał Starej Kopalni oraz szeroki zakres działalności. W ramach projektu Stara Kopalnia przygotuje również wystawę na temat swojego obiektu oraz Nowej Rudy i kopalni z Zaclerza, która będzie pokazywana w każdym z miast będących partnerami tegoż mikroprojektu.

 

16 maja (środa) pracownicy Starej Kopalni uczestniczyli w konferencji „Potencjał przygranicznych górniczych zabytków w rozwoju turystyki” w ramach mikroprojektu Promocja turystycznych atrakcji górniczych. Wydarzenie odbyło się w Žacléř i miało na celu wymianę doświadczeń w temacie promocji zabytków górniczych w turystyce oraz wzajemnego poznania się przedstawicieli instytucji. Konferencja zakończyła się zwiedzaniem kopalni Jan Šverma oraz kopalni Bohumír w Jívka.

23 czerwca br. o godzinie 16:00 w Kawiarni Sztygarówka odbył się wernisaż fotografii atrakcji górniczych Wałbrzycha, Nowej Rudy oraz Zaclerza. Na wydarzeniu gościliśmy przedstawiciela czeskiej strony projektu – pana Karela Novotnego.

Od 13 do 30 lipca wystawę fotografii atrakcji górniczych można oglądać maszynowni skansenu Jan Hornický Žacléř. Szczegóły na temat wystawy: http://www.djs-ops.cz/cinnosti/hornicky-skanzen-zacler/aktuality/putovni-vystava+a86.htm