Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu 

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA – ELEKTROENERGETYK

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Obsługa techniczna PW SK w zakresie utrzymania obiektów instytucji,

 2. Nadzór nad prowadzonymi remontami, kontakt i współpraca z firmami budowlanymi prowadzącymi prace na terenie PW SK,

 3. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie składników technicznych PW SK,

 4. Prowadzenie spraw serwisów, dozorów technicznych, kontroli (w tym wynikających z Prawa Budowlanego), rejestrowanie kontroli i serwisów sprzętu PW SK,

 5. Nadzór nad sprawami związanymi z ochroną bezpieczeństwa pożarowego na terenie PW SK, dbałość o aktualność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego PW SK,

 6. Dbałość o stan technicznych powierzonych urządzeń, w związku z prowadzonym rejestrem kontroli i serwisów sprzętu.

Niezbędne wymagania:

 1. Uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

 1. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

 2. urządzenia elektrotermiczne,

 1. Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania elementów instalacji elektrycznych oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Wymagania będące dodatkowym atutem:

 1. Członek Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 2. Uprawnienia w zakresie dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

 1. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,

 2. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 Kpa,

 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,

 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,

 5. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW,

 6. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,

 7. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,

 8. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,

 9. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV

 2. List motywacyjny

Oferty prosimy nadsyłać na adres kadry@starakopalnia.pl lub pocztą na adres Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, w terminie do 25.03.2019r. – decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.I.2016.119.1).”

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH –ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM W PARKU WIELOKULTUROWYM -STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

Cieszymy się, że zgłosił się Pan/Pani się do procesu rekrutacyjnego Parku Wielokulturowego– Stara Kopalnia w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 29,
58-304 Wałbrzych
Tel: 74 66 70 900, email: sekretariat@starakopalnia.pl

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby: ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje; ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy.

Pana/Pani dane są zbierane zgodnie z:

1) art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu związanych
z Pana/Pani aplikacją do pracy
w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

3) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1
lit. f
RODO. Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Panem/Panią a Parkiem Wielokulturowym – Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

W razie pytań i/lub wątpliwości może Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@starakopalnia.pl lub listownie Park Wielokulturowy– Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.

Pana/Pani dane, są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu, w szczególności Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora, Specjaliście ds. kadr i płac oraz Kierownik Działu do którego aplikujesz

Pana/Pani dane będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców; data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mail.

Informujemy, że dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego (kraj
z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej oraz, że Państwa dane nie będą służyć do o zautomatyzowanym decyzji (operacje wpływające na Państwa Prawa i Wolności, które są wynikiem operacji w 100% zautomatyzowanej bez udziału człowieka) w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).