STARA KOPALNIA CENTRUM NAUKI I SZTUKI poszukuje osoby na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:

– rachunkowości PWSK,

– gospodarki finansowej PWSK,

– przestrzeganie dyscypliny finansowej,

 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy i innych będących w dyspozycji instytucji,
 • dokonywanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania,
 • opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej
  ( zarządzeń, instrukcji) dotyczącej prowadzenia rachunkowości, spraw finansowo – księgowych oraz gospodarki finansowej PWSK,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie sprawozdań Rb,
 • opracowywanie planów finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi terminami i wymogami, weryfikowanie z ewidencją księgową danych wynikających z inwentaryzacji majątku PWSK,
 • ustalanie i terminowa ( wspólnie ze Specjalistą ds. kadr i płac) realizacja wypłat wynagrodzeń, honorariów i innych świadczeń pracowniczych oraz ewidencja dokonanych wypłat,
 • regulowanie obligatoryjnych należności do organów podatkowych i innych instytucji w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów,
 • organizowanie i prowadzenie obowiązującej ewidencji
  w zakresie rozliczeń z bankiem, sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych, przekazów pieniężnych i innych dokumentów obrotu pieniężnego,
 • fakturowanie usług świadczonych przez PWSK,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
 • wykonywanie wszelkich prac zleconych przez przełożonego.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę na terenie Największej Atrakcji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 • pracę w młodym, energicznym zespole,
 • możliwość uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach
  w regionie,

 

 

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077  z późn. zm. ), następujące wymagania:

 • Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).
 • Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

 • Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 • Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

 • Umiejętność obsługi komputera, programów księgowych (SYMFONIA:  Finanse i księgowość, Środki trwałe, e-Dokumenty, e-Deklaracje, OPTIMA Comarch – Płace,) oraz sprzętu biurowego.
 • Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Aktualne zaświadczenie o niekaralności z krajowego Rejestru Karnego

Oferty prosimy nadsyłać na adres kadry@starakopalnia.pl lub pocztą na adres Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, w terminie do 17.09.2018r.  – decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.I.2016.119.1).”

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH –ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM W PARKU WIELOKULTUROWYM -STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

 

Cieszymy się, że zgłosił się Pan/Pani się do procesu rekrutacyjnego Parku Wielokulturowego– Stara Kopalnia w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 29,
58-304 Wałbrzych Tel: 74 66 70 900, email: sekretariat@starakopalnia.pl

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby: ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje; ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy.

 

Pana/Pani dane są zbierane zgodnie z:

1) art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu związanych
z Pana/Pani aplikacją do pracy w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

3) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1
lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Panem/Panią a Parkiem Wielokulturowym – Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

W razie pytań i/lub wątpliwości może Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@starakopalnia.pl lub listownie Park Wielokulturowy– Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.

Pana/Pani dane, są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu, w szczególności Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora, Specjaliście ds. kadr i płac oraz Kierownik Działu do którego aplikujesz

Pana/Pani dane będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców; data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mail.

Informujemy, że dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego (kraj  z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej oraz, że Państwa dane nie będą służyć do                  o zautomatyzowanym decyzji (operacje wpływające na Państwa Prawa i Wolności, które są wynikiem operacji w 100% zautomatyzowanej bez udziału człowieka) w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).