Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na Seminarium końcowe i szkolenie projektu GeoPLASMA-CE, dotyczące możliwości wykorzystania geotermii niskotemperaturowej w obszarze pilotażowym Wałbrzych. Seminarium odbędzie się 17 lipca 2019 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w godz. 10.00 -16.00

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli lokalnych i regionalnych jednostek samorządu terytorialnego, producentów, instalatorów oraz obecnych i przyszłych użytkowników geotermalnych pomp ciepła z obszaru pilotażowego Wałbrzych oraz innych osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem niskotemperaturowej energii geotermalnej w budynkach biurowych, przemysłowych i mieszkalnych.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a ilość uczestników ograniczona!

Projekt GeoPLASMA-CE ma na celu wsparcie rozwoju płytkiej energii geotermalnej wykorzystywanej do ogrzewania/ chłodzenia budynków za pomocą instalacji gruntowych pomp ciepła. Szersze niż do tej pory zastosowanie tych urządzeń może znacząco wpłynąć na transformację energetyczną regionu Europy Środkowej, zwiększenie produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych i redukcję zanieczyszczenia powietrza. Jeden z głównych rezultatów projektu GeoPLASMA-CE stanowią mapy warunków/konfliktów geośrodowiskowych oraz mapy potencjału płytkiej geotermii dla pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego po stronie polskiej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych, wykonane we współpracy PIG-PIB z czeską służbą geologiczną. Wynikowe mapy wraz z towarzyszącą im strategią rozwoju geotermii niskotemperaturowej dla regionu wałbrzyskiego stanowić mają praktyczne narzędzie pomocne w planowaniu lokalizacji i mocy gruntowych pomp ciepła. Wymienione produkty projektu GeoPLASMA-CE będą dostępne poprzez dedykowany portal internetowy: portal.geoplasma-ce.eu

Projekt GeoPLASMA-CE, w którym bierze udział 11 partnerów z 6 krajów, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu IINTEREG Central Europe, oś priorytetowa 2. Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE, cel szczegółowy 2.2 To improve territorial based low-carbon energy planning strategies and policies supporting climate change mitigation. Więcej informacji o samym projekcie na stronie:
www.interreg-central.eu/Content.Node/GeoPLASMA-CE

 

 

Załączniki:

Zaproszenie

 

Formularz 

 

Poradnik inwestora

 

Poradnik Dom bez rachunków