Oferty pracy

Nabory do pracy – aktualne

 • Kasjer sprzedawca – Oferta
 • Specjalista ds. edukacji 1 – Oferta 1
 • Specjalista ds. edukacji 2 –Oferta 2
 • Specjalista ds. marketingu – Oferta

Nabory zamknięte

 • Asystent, adiunkt w muzeum
 • Specjalista ds. organizacyjnych i technicznych
 • Specjalista ds. edukacji
 • Asystent w Dziale Muzeum Przemysłu i Techniki
 • Księgowy
 • Główny Księgowy
 • Księgowy
 • Specjalista ds. ceramiki
 • Kasjer-sprzedawca 
 • Asystent/Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki
 • Specjalista ds. edukacji
 • Kasjer-sprzedawca
 • Przewodnik
 • Kasjer sprzedawca
 • Specjalista ds. wystaw i eventów
 • Asystent/Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki
 • Specjalista ds. obsługi zwiedzających
 • Asystent/Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki
 • Specjalista ds. ceramiki
 • Opiekun ekspozycji
 • Specjalista ds. marketingu
 • Asystent/Adiunkt w Dziale Muzeum Przemysłu i Techniki
 • Specjalista – Elektroenergetyk
 • Specjalista ds. Marketingu
 • Kierownik Działu Marketingu i Promocji
 • Specjalista ds. marketingu
 • Główny Księgowy
 • Pracownik Gospodarczy
 • Kierownik Działu Marketingu i Promocji
 • specjalista ds. promocji
 • specjalista ds. kadr i płac,
 • Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających,
 • główny księgowy,
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista w Galerii Sztuki Współczesnej,
 • specjalista ds. marketingu,
 • opiekun ekspozycji,
 • specjalista ds. współpracy międzynarodowej,
 • specjalista ds. ceramiki,
 • muzealnik,
 • przewodnik,
 • pracownik gospodarczy,
 • kierownik Działu Ceramiki Unikatowej,
 • główny księgowy, muzealnik, kierownik działu obsługi zwiedzających,
 • specjalista w galerii sztuki współczesnej,
 • kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki,
 • specjalista ds. geologii w Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH –ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM W PARKU WIELOKULTUROWYM -STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
 Cieszymy się, że zgłosił się Pan/Pani się do procesu rekrutacyjnego Parku Wielokulturowego– Stara Kopalnia w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych Tel: tel. 74 66 70 900, email: sekretariat@starakopalnia.pl
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby: ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje; ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy.
Pana/Pani dane są zbierane zgodnie z:
1) art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu związanych z Pana/Pani aplikacją do pracy w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
3) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Panem/Panią a Parkiem Wielokulturowym – Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.
W razie pytań i/lub wątpliwości może Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@starakopalnia.pl lub listownie Park Wielokulturowy– Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.
Pana/Pani dane, są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu, w szczególności Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora, Specjaliście ds. kadr i płac oraz Kierownik Działu do którego aplikujesz.
Pana/Pani dane będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców; data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mail.
Informujemy, że dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego (kraj z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej oraz, że Państwa dane nie będą służyć do o zautomatyzowanym decyzji (operacje wpływające na Państwa Prawa i Wolności, które są wynikiem operacji w 100% zautomatyzowanej bez udziału człowieka) w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).