Zapytanie ofertowe

„Promocja turystycznych atrakcji górniczych”

 

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia wspólnie z Důl Jan Šverma o. p. s. (Republika Czeska) oraz Gminą Miejską Nowa Ruda realizują projekt pn.”Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Oś priorytetowa: 11.2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Priorytet inwestycyjny: 11.2.45 – Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.

 1. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty czeskiej agencji reklamy do prowadzenia kampanii reklamowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w ramach projektu pn.”Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie kampanii reklamowej na terenie Republice Czeskiej obejmuje:

1) umieszczanie minimum jednej reklamy miesięcznie na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na podstawie przesłanych materiałów w czeskiej prasie branżowej z zakresu turystyki w okresie od lutego do września 2018 r.

2) prowadzenie kampanii reklamowej AdWords na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w okresie od lutego do września 2018 r.

3) prowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych w Republice Czeskiej na temat Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na podstawie przesłanych materiałów w okresie od lutego do września 2018 r. umieszczając minimum jedną reklamę miesięcznie w mediach społecznościowych

 1. Termin realizacji zamówienia: luty-wrzesień 2018 r.
  4. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez wykonawcę na zakończenie każdego miesiąca trwania zadania.
  5. Kryteria wyboru oferty:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto.
  6. Forma i termin złożenia oferty:
  Ofertę na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Załącznik Nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2018 r. do godz. 10:00 w jednej z następujących form:
 • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ul. P. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych lub
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@starakopalnia.pl
 1. Dodatkowych informacji udziela Kamila Świerczyńska pod numerem telefonu: +48 74 667 09 04.