„Promocja turystycznych atrakcji górniczych”

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia wspólnie z Důl Jan Šverma o. p. s. (Czechy) oraz Gminą Miejską Nowa Ruda realizują projekt pn.”Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Oś priorytetowa: 11.2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

priorytet inwestycyjny: 11.2.45 – Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.